Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aktuālās apspriešanas

Informācija par aktuālajām un notikušajām publiskajām apspriešanām, kurās sabiedrība aicināta izteikt savu viedokli.

Aktuāli

No 2024. gada 10. jūnija līdz 8. jūlijam publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodots Karostas industriālā parka daļas lokālplānojums, kas ietver trīs nekustamos īpašumus – Ģenerāļa Baloža ielu 34, Virssardzes ielu 12, Zemgales ielu 17 – un daļu Virssardzes ielas aptuveni astoņu hektāru platībā. Lasīt vairāk.

Notikušās apspriešanas 2024. gadā

Koku ciršanas ieceres

 • Publiskā apspriešana par piecu koku ciršana Jāņa Asara ielā plānotajai ielas pārbūvei posmā no Ventspils līdz Ābeļu ielai. Norises laiks: no 2024. gada 16. līdz 25. februārim. Lasīt vairāk.
 • Publiskā apspriešana par koku ciršanas ieceri Pulkveža Brieža ielā.  Norises laiks: no 26. janvāra līdz 4. februārim. Lasīt vairāk.
 • Publiskā apspriešana par koku ciršanas ieceri Tvaiku ielā. Norises laiks: no 19. līdz 28. janvārim. Lasīt vairāk.
 • Publiskā apspriešana par koku ciršanas ieceri Oskara Kalpaka ielas sarkanajās līnijās. Norises laiks: no 12. līdz 21. janvārim. Lasīt vairāk.

Citas

 • Publiskajai apspriešanai tika nodots detālplānojums zemesgabaliem Atslēdznieku un Oskara Kalpaka ielā. Publiskās apspriešanas norises laiks: no 12. februāra līdz 11. martam. Lasīt vairāk
 • Iedzīvotāji tika aicināti izteikti viedokli par vairāku grants ielu posmu pārbūvi. Norises laiks: no 12. līdz 26. februārim. Lasīt vairāk

Apstiprinātie un izstrādes procesā esošie lokālplānojumi un detālplānojumi.

Informāciju par pieņemtajiem lēmumiem iespējams skatīt pašvaldības mājaslapas sadaļā “Apstādījumu uzraudzības komisijas sēdēs izskatītie jautājumi”.

Notikušās apspriešanas 2023. gadā

Koku ciršanas ieceres:

 • Koku ciršana saistībā ar būvprojekta “Upeņu ielas pārbūve posmā no Grīzupes ielas līdz Magoņu ielai, Liepājā” izstrādi. Norises laiks: no 2023. gada 8. līdz 17. decembrim. Lasīt vairāk.
 • Koka ciršanas ieceres publiskā apspriešana Lauku ielā. Termiņš: no 31. oktobra līdz 6. novembrim. Lasīt vairāk. 
 • Koka ciršanas ieceres publiskā apspriešana saistībā ar plānoto Ezerlīču ielas pārbūvi, kurā paredzēta grants seguma brauktuves izbūve. Lasīt vairāk. Termiņš: no 4. līdz 13. oktobrim. 
 • Par koku ciršanu Vingrošanas un Instruktoru ielās saistībā ar plānoto elektrotīkla pieslēguma izbūvi dzīvojamo māju rajonam. Lasīt vairāk. Termiņš: no 11. līdz 21. septembrim. 
 • Par koku ciršanu Apšu ielā. Saistībā ar plānoto ietves seguma sakārtošanu Apšu ielā, posmā no K. Ukstiņa ielas līdz E. Veidenbauma ielai. Lasīt vairāk. Termiņš: no 5. līdz 14. septembrim. 
 • Publiskā apspriešana par koku ciršanu pie stadiona “Olimpija”, Zvejnieku alejā 2. Saskaņā ar pašvaldību noslēgto zemes nomas līgumu zemesgabalā paredzēts izveidot autostāvvietas, tādējādi pilsētā uzlabojot tūrisma infrastruktūru.  Lasīt vairāk. Termiņš: no 25. jūlija līdz 3. augustam. Rezultāti.
 • Aicina izteikt viedokli par ielu tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām Liepājā. Lasīt vairāk. Termiņš: no 8. līdz 20. jūnijam.
 • Aicina izteikt viedokli par vienas liepas ciršanu Vērgales ielā. Tās ciršanu plānots iekļaut būvprojektā, kurā tiek izstrādāts Vērgales ielas brauktuves pārbūve, posmā no Vērgales ielas 6 līdz Grīzupes ielai. Lasīt vairāk. Termiņš: no 3. līdz 12. aprīlim. Rezultāti.
 • Aicina izteikt viedokli par plānoto koku ciršanu Meldru, Amatas un Ezera ielā. Lasīt vairāk. Termiņš: no 7. līdz 16. martam. Rezultāti.

Pārtrauktās apspriešanas:

 • Papildināts 05.12.2023. Apstādījumu uzraudzības komisija pārtrauc publisko apspriešanu, jo koku ciršanas ierosinātājs nav izpildījis nosacījumus. 
  Publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana pie ēkām Oskara Kalpaka ielas 5/9 ar kadastra apzīmējumu 17000200192005 un 17000200192006. Publiskās apspriešanas norises laiks: no 2023. gada 1. līdz 10. decembrim. Lasīt vairāk.

Citas: 

 • Būvniecības ieceres par veselības veicināšanas centra būvniecību Miķeļa Valtera ielā 13 publiskā apspriešana.
  Termiņš: no 4. līdz 31. oktobrim. Lasīt vairāk
 • Informatīvā sanāksme par DL "Liepājas ezers" dabas aizsardzības plāna izstrādi, un viedokļu, priekšlikumu par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju izteikšana
  Termiņš: līdz 2023. gada 6. oktobrim. Lasīt vairāk.
 • LSEZ SIA “DG TERMINĀLS” paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Sabiedriskā apspriešana norisinājās no 2023. gada 6. līdz 17. februārim. Lasīt vairāk.
 • No 2023. gada 1. līdz 14. februārim notika sabiedrības balsojums, aicinot iedzīvotājus izteikt viedokli, kurš no trīs ielas nosaukuma variantiem būtu visatbilstošākais jaunizbūvētajai ielai Dienvidrietumu mikrorajonā. Iedzīvotāji aicināti nobalsot par vienu no trīs izvirzītajiem variantiem – Saulrietu ielu, Kāpu ielu vai Viļņu ielu. Lasīt vairāk.
 • No 2022. gada 6. decembra līdz 2023. gada 3. janvārim notika sabiedriskā apspriešana par priekšlikumu pārdēvēt Krasta ielu par Kureliešu ielu. Apspriešana tika organizēta saistībā ar biedrības “Daugavas Vanagi Latvijā” O. Kalpaka Liepājas nodaļas saņemto iesniegumu un sniegto pamatojumu. Lasīt vairāk.

Notikušās apspriešanas 2022. gadā

Koku ciršanas ieceres:

 • Aicina izteikt viedokli par četru koku ciršanu Slimnīcas ielā, lai varētu pilnvērtīgi izbūvēt šķeldas noliktavu, katlu māju un tam nepieciešamo infrastruktūru. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 15. līdz 23. novembrim. Rezultāti
 • Aicina izteikt viedokli par plānoto koku ciršanu šķeldas katlu mājas izbūvei Slimnīcas ielā 2. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 27. jūlija līdz 5. augustam. Apspriešanas rezultāti
 • Aicina izteikt viedokli par plānoto koku ciršanu dzīvnieku kapsētas izbūvei Talsu ielā 2. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 27. jūlija līdz 5. augustam. Apspriešanas rezultāti
 • Aicinājums apspriest koku ciršanu Krūmu ielā, blakus bijušajai Liepājas internātpamatskolai. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 18. līdz 27. jūlijam. Apspriešanas rezultāti
 • Aicinājums apspriest plānoto koku ciršanu Pļavu un Ābeļu ielā. Lasīt vairāk
  Termiņš: No 17. līdz 26. jūnijam. Apspriešanas rezultāti
 • Plānojot brauktuves izbūvi Skuju ielā, aicina apspriest koku ciršanu. Lasīt vairāk
  Termiņš no 13. līdz 22. jūnijam. Apspriešanas rezultāti
 • Par 41 koka ciršanu Meldru ielā sakarā ar plānoto ielas pārbūves ieceri. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 18. līdz 27. maijam. Apspriešanas rezultāti
 • Par četru koku ciršanu Muitas ielā sakarā ar ielas pārbūves ieceri. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 7. līdz 16. februārim. Apspriešanas rezultāti
 • Par sešu koku ciršanu Slimnīcas un Grīzupes ielā sakarā ar ielas pārbūves projektēšanas darbu uzsākšanu. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 24. janvāra līdz 3. februārim.
 • Par 17 koku ciršanu O. Kalpaka ielā sakarā ar ielas posma pārbūves ieceri. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 10. līdz 19. janvārim. Apspriešanas rezultāti

Citas apspriešanas:

 • No 25. novembra līdz 22. decembrim notika lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas iela 138, un Vides pārskata publiskā apspriešana. Lasīt vairāk.
 • No 14. novembra līdz 12. decembrim notika sabiedriskā apspriešana, aicinot iedzīvotājus ieteikt priekšlikumus jaunas ielas nosaukumam, kas tiek būvēta starp esošo bērnudārzu “Dzintariņš” un topošo bērnudārzu Liedaga ielā 6. Lasīt vairāk.
 • No 10. novembra līdz 7. decembrim notika iedzīvotāju priekšlikumu izteikšana Jaunliepājas kanālmalas turpmākai attīstībai. Lasīt vairāk.
 • 2022. gada 31. oktobrī plkst. 17.00 notika stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta “Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.–2027. gadam” sabiedriskā apspriešana. Lasīt vairāk.
 • 2022. gada 27. oktobrī plkst. 17.30 Medzes pagasta pārvaldes ēkā (“Priedes”, Kapsēde, Medzes pagasts, Dienvidkurzemes novads) notika dabas lieguma „Tosmare” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana. Lasīt vairāk.
 • Rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijas lokālplānojuma papildinātās redakcijas apspriešana. Publiskās apspriešanas termiņš: no 2022. gada 20. jūnija līdz 19. jūlijam. Lasīt vairāk.
 • Sabiedriskā apspriešana LSEZ SIA “DG TERMINĀLS” paredzētajai darbībai. Lasīt vairāk.
  Publiskās apspriešanas termiņš: No 4. līdz 18. janvārim.

Notikušās apspriešanas 2021. gadā

Koku ciršanas ieceres:

 • Par divu koku ciršanu Sakņu ielā sakarā ar ielas posma pārbūves ieceri pretī pirmsskolas izglītības iestādei "Prātnieks". Lasīt vairāk.
  Termiņš: no 14. līdz 23. septembrim. Apspriešanas rezultāti.
 • Par trīs koku ciršanu Vidusceļa ielas posmā no Pļavu līdz Ganību ielai - sakarā ar Vidusceļa ielas pārbūves ieceri. Lasīt vairāk.
  Termiņš: no 20. līdz 29. jūlijam. Apspriešanas rezultāti.
 • Par vienas liepas ciršanu sakarā ar Pļavu un Miera ielas pārbūvi posmā no Riepu līdz Rāvas ielai. Lasīt vairāk.
  Termiņš: no 13. līdz 22. jūlijam. 
 • Par viena koka, Holandes liepas, ciršanu sakarā Raiņa ielas pārbūves būvprojektu posmā no Rīgas līdz Jelgavas ielai. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 24. maija līdz 2. jūnijam. Apspriešanas rezultāti.
 • Par divu priežu nociršanu Ģenerāļa Baloža ielas sarkanajās līnijās (zaļajā zonā). Lasīt vairāk.
  Termiņš: no 15. līdz 24. martam. 
 • Par astoņu koku un krūmu ciršanu sakarā ar būvniecības ieceri, kas paredz teritorijas labiekārtojumu ar jauna apskates objekta novietošanu Atmodas bulvārī 1. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 15. līdz 24. martam. 
 • Par trīs koku ciršanu sakarā ar siltumtrases pievadu izbūves ieceri Zemgales ielā 15. Lasīt vairāk.
  Termiņš: no 15. līdz 24. martam. 
 • Par viena koka ciršanu vietā, kur plānota elektromobiļu uzlādes stacija. Lasīt vairāk.
  Termiņš: no 12. līdz 21. februārim. 

Citas:

 • Bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijas lokālplānojuma publiskā apspriešana. Lasīt vairāk.
  Termiņš: no 22. novembra līdz 2022. gada 2. janvārim.
 • Apspriešana projektam “Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2021.–2025. gadam". Lasīt vairāk.
  Termiņš: no 13. septembra līdz 12. oktobrim. Apspriešanas rezultāti (.pdf)
 • Liepājas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas publiskā apspriešana. Lasīt vairāk.
  Termiņš: no 19. novembra līdz 26. decembrim.
 • Atjaunots:
 • 10. jūnijs, 2024